นายศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์​