นางสาวรำไพ โกฎสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานของเชื้อรา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรำไพ โกฎสืบ