นางชุตินิษฐ์ ปานคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางชุตินิษฐ์ ปานคำ