อาจารย์ไพรวัลย์ ประมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไพรวัลย์ ประมัย