อาจารย์อุทัย ละชั่ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปกครองท้องถิ่น,ธรรมาภิบาล,นโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อุทัย ละชั่ว