นายสมุทร สีอุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนด้านการถ่ายภาพ,การออกแบบงานกราฟิก,การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมุทร  สีอุ่น