อาจารย์ปริยากร บัวทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สมาร์ทฟาร์ม การเขียนโปรแกรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริยากร บัวทอง