นางสาววิภานุช ใบศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิภานุช ใบศล