ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพชัย ฟองอิสสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพชัย ฟองอิสสระ