ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชจรี สิงห์พันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชจรี  สิงห์พันธ์