ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง