อาจารย์วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ