นายธรรมนูญ พัดมะนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. ออกแบบกราฟิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธรรมนูญ พัดมะนา