ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์