ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์