นางสาวมีนา. กรมมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาหาร ดิน และวัสดุทางการเกษตร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านระบบการผลิตแบบ OEM,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมีนา. กรมมี