ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน พลังงานชุมชน การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต