อาจารย์สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์