นางสาวอดุลย์ ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอดุลย์ ปัญญา