นายไพโรจน์ เยียระยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
fuzzy logics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไพโรจน์ เยียระยง