นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานี