รองศาสตราจารย์ธัชคณิน จงจิตวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาของแมลง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ธัชคณิน จงจิตวิมล