ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสถิติวิเคราะห์,การใช้โปรแกรมด้านสถิติ เช่น spss, minitab ,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ