นางสาวพุทธดี อุบลศุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน,พลังงานชุมชน,การจัดการพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพุทธดี อุบลศุข