ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง แสงอรุณเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง แสงอรุณเลิศ