ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านLife Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย