นางสาวณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์