อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Internet website Internet of things smart farm

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล