ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรปภา อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรปภา อารีราษฎร์