อาจารย์อัลณิกา สายน้ำเย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัลณิกา สายน้ำเย็น