อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสถิติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์