นางสาวหฤทัย ไทยสุชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวหฤทัย ไทยสุชาติ