อาจารย์ศุภนารี พิรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Business Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศุภนารี พิรส