ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชีต้นทุน,การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ,การวิเคราะห์งบการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย