ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ สุขบำรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการธุรกิจ,การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ สุขบำรุง