อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายภาษีอากรและการคลัง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย