อาจารย์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย การจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ