อาจารย์อดุลย์ วังศรีคูณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา, การวางแผนยุทธศาสตร์, การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อดุลย์ วังศรีคูณ