อาจารย์กฤษฎากรณ์ ยูงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย ประนีประนอม ไกล่เกลี่ย วิทยากร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษฎากรณ์ ยูงทอง