นายสะอาด อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน เมืองและสิ่งแวดล้อม,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสะอาด อยู่เย็น