นายอุรพล แดนโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านญี่ปุ่นศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอุรพล แดนโพธิ์