นายจินทัศน์ ดาวสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจินทัศน์ ดาวสมบูรณ์