อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : warapor.p@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตและการศึกษาการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดร.ต่อ เฮลท์ แอนด์ โฮม

อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา