นายเสกสรร ท้าวทุมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเสกสรร ท้าวทุมมา