นางสาวพรรณรัตน์ บุญกว้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพรรณรัตน์ บุญกว้าง