อาจารย์เจษฎากร โนอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Health Behavior

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เจษฎากร โนอินทร์