นายประเสริฐ ยังปากน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายประเสริฐ ยังปากน้ำ