อาจารย์นุชจารี นกมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นุชจารี  นกมั่น