ดร.รุ่งนภา ทากัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.Ecotoxicology 2.Ecology 3.Aquatic Insect 4.Insect Taxonomy 5.Biodiversity 6.Analytical Chemistry 7.Environmental Toxicology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รุ่งนภา ทากัน