อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริการส่งเสริมการอ่าน การจัดการสารสนเทศ การพัฒนาสื่อ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นงลักษ์  ยุทธศิลปเสวี